زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

[harim_tele]

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

فصل زمستان، با هیجان خرید سال نو، مراسمات و تعطیلات افسانه ای، فصل اسکیت و پارک های زیبا که از برف پوشیده شده اند، بهترین فصل در نیویورک محسوب می شود.

و چقدر عالی است وقتی تمام این احساسات را با تلفیقی از عکسهای بسیار زیبا خلاصه می کنیم، و همچنین حس فرهنگ و رویاهای مردم را به نظاره می گذاریم.

خوشبختانه، عکاس نیویورکی خبره، ویویان، تمامی این شکوه جلال را موفق به ثبت آن شده است. برای اینکه خودتان متوجه ی حرف من شوید بهتر است که نگاهی به دریچه ی عکسهای دوربین او که در کتابی با نام نیویورک از دریچه ی لنز بیاندازید.

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویانزمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

مطالب مرتبط بیشتری در این رابطه بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*